NORDKAP

  NORDKAP

Opprinnelig navn Nordkap, Norsk Forsikringsaktieselskap Stiftet 14.07.1916
Solgt til Trondhjems Forsikringsselskab A/S Dato xx.xx.1964
Fusjonert med Trondhjems Forsikringsselskab A/S Dato 02.05.1971
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1916 Nordkap ble stiftet etter initiativ av Reidar Holst, som dette året overtok ledelsen av det mangslungne familiefirmaet Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. A/S i Kristiania etter sin far gründeren og adm. direktør konsul Anthon B. Nilsen – også kjent som forfatteren Elias Kræmmer. Far og sønn hadde noen år tidligere vært behjelpelig med å stifte Det norske gjensidige Skogbrandsforsikringsselskap etter ønske fra skogeiere på Østlandet (se Skogbrand). Administrasjonen av dette selskapet ble lagt til Anth. B. Nilsen-konsernet. Dettes hovedkontor lå i egen gård i Rådhusgt. 27. Firmaet var opprinnelig startet med trelast i Fredrikstad i 1879, men virksomheten flyttet til Moss i 1900 og derfra til Kristiania i 1911.

 

Nordkap var derimot et aksjeselskap med 200.000 kr. i innbetalt kapital. Det er usikkert hvor stor eierandel konsernet hadde, men sammensetningen av direksjonen tyder på at Anth. B. Nilsen & Co. var majoritetseier. Adm. direktør og styreformann ble nemlig Reidar Holst. Det kan se ut som om det bare var en mann i direksjonen, men etter 1920 kom det inn flere, som imidlertid alle var ansatte i Skogbrand. Derimot ble hans far Anthon B. Nilsen ordfører i representantskapet og beholdt denne posisjonen til sin død i 1936. Med seg der hadde han tre godseiere, dvs. store skogeiere. Disse navnene går igjen i styrene i Skogbrand og i dettes i 1919 stiftede datterselskap Skog og Jord (se dette).  Senere kom også engelske eierinteresser inn i Nordkap gjennom reassuransevirksomheten, men gikk ikke inn i styre eller representantskap.

 

Siden selskapets bransjer fra begynnelsen ble betegnet som skadeforsikring er det uklart hva hensikten med Nordkap egentlig var, men det kan ha vært med tanke på å tjene penger på spekulativ sjø- og krigsforsikring under 1. verdenskrig slik mange andre norske forsikringsselskap forsøkte med vekslende hell. Dessuten ville Skogbrand etter hvert få behov for reassuranse. Det viste seg imidlertid at Nordkaps aktivitet de første par årene var minimal. Selskapet deltok altså i liten grad i den risikofylte sjø- og krigsforsikringen eller i reassuranse.

1917 Firmaets assuransevirksomhet ble skilt ut som et eget firma med navnet Anth. B. Nilsen & Co.’s Assurancebureau A/S. Administrasjonen av Skogbrand og Nordkap ble formelt overført til dette, men det innebar ingen personendringer. Holst ble adm. direktør både i assuransefirmaet og i de to selskapene. Også de to generalagenturene ble overført til det nye assuransefirmaet: Det svenske Sjøforsikrings-Aktieselskapet Gauthiod (beholdt til 1962) og det britiske The Motor Union Insurance Company Ltd. (beholdt til 1963). Dessuten ble hovedagenturet for Trondhjems Forsikringsselskab A/S (se Trondhjems) i Kristiania (Oslo) administrert til ca. 1955 da dette selskapet fikk sitt eget avdelingskontor i Stortingsgt. 22.
1918 Aksjekapitalen ble utvidet til 250.000 kr.
1919 Skog og Jord, Norsk forsikringsaktieselskap ble stiftet som datterselskap av Skogbrand og skulle tilby skogeiere og sagbrukseiere supplerende dekninger i tillegg til den rene skogbrannforsikring som Skogbrand dekket. Dette omfattet brann-, ulykke-, automobil-, ansvars- og innbruddsforsikring. Administrasjonen ble selvsagt lagt til assuransefirmaet.

 

Av regnskapet for dette året fremgår at Nordkap nå hadde en brutto premieinntekt i sjø- og krigsforsikring på 188.885 kr. og 176.111 kr. i brannforsikring. En stor del av dette ble reassurert, slik at nettopremie bare ble 87.000 kr. Selskapet var nå blitt hovedreassurandør for Skogbrand. Overskuddet ble bare 7000 kr., som gikk inn i reservefondet og intet i utbytte til aksjonærene.

1920 Aksjekapitalen ble fra 1.1. utvidet til 500.000 kr., men fortsatt bare 250.000 kr. innbetalt.
1921 Anth. B. Nilsen & Co. overtok Nautic, Norsk Forsikrings-Aktieselskap (stiftet 1919) med en aksjekapital på 100.000 kr., derav 25.000 kr. innbetalt. Navnet ble 1.3. endret til det meget lange Anth. B. Nilsen & Co.s Reassuransegruppe, Norsk Forsikringsaktieselskap. Også dette selskapet fikk Reidar Holst som adm. direktør og ble selvsagt plassert i Rådhusgt. 27. Det ble aldri noe særlig virksomhet i selskapet, som derfor avviklet forsikringsvirksomheten i 1930. Det drev deretter som et ordinært forretningsforetak under navnet Reidar Holst & Co. A/S. Det var sannsynligvis han selv var hovedaksjonær og muligens eneeier.

 

Anth. B. Nilsen & Co’s Assuancebureau fremstår nå i Årboka som generalagentur for Nordkap.

1924 Nordkap var nå kommet i gang og tegnet forsikring i flere bransjer med brann-, ulykkes- og transportforsikring som de tre bransjene med høyest bruttopremie. Dessuten ble tegnet litt i småbransjene automobil-, glass- og maskinforsikring, men det ble tilbudt enda flere bransjer. For egen regning var premien 175.000 kr., som ga et nettooverskudd på 18.000 kr. og 5 % utbytte, som også var blitt utbetalt de foregående årene.

 

Det ser ut til at selskapet etter hvert kom til å fylle den funksjonen som reassuranseselskapet var tenkt å ha. Men dette var for småpenger å regne i forhold til omsetningen i assuranse-firmaet hvor forsikringsagenturene lå. Men de administrerte selskapene måtte jo refundere til assuransefirmaet de påløpne administrasjonsutgifter. For Nordkaps vedkommende var disse dette året 25.352 kr.

1930 Aksjekapitalen ble utvidet til fra 500.000 kr. til 1 mill. kr., men fortsatt ble bare halvparten innbetalt. Gjennom generalforsamlingsbeslutning høsten 1930 ble det imidlertid vedtatt å tilbakebetale 250.000 kr. av den innbetalte aksjekapitalen til aksjonærene pr. 15.4.1931. De 250.000 kr. ble imidlertid igjen innbetalt til selskapet i 1936.

 

Selskapet hadde en premieinntekt på ca. 1 mill. kr. og holdt vel halvparten av forretningen for egen regning. Selskapet hadde et overskudd på 17.500 kr. i 1930 og hadde utover aksjekapitalen opparbeidet egne fonds på 280.000 kr.

1940 Nordkap hadde en premieinntekt på nærmere 1,4 mill. kr., hvorav 506.000 kr. for egen regning. Nettooverskuddet var så lavt som 45.000 kr., og utbytte ble ikke utbetalt. Reservefond på 305.000 kr. var bygget opp.
1941

 

Leif Aslaksen overtok som adm. direktør og de øvrige posisjonene konsernet etter Holst som døde i 1940. Aslaksen hadde vært ansatt i Anth. B. Nilsen & Co. siden 1913 og ble prokurist i assuransefirmaet da det ble opprettet i 1917. Han var da samtidig medlem av direksjonen i Nordkap. Han var en drivende kraft i oppbyggingen av assuransefirmaet til et av de ledende i Norge.

 

I likhet med Holst ble Aslaksen også styreformann. De tidligere interne styremedlemmene var nå skiftet ut med to andre: Direktør Aug. Faye Bergh og avd.sjef Ingar Nilsen jr. Også i representantskapet kom det et par nye navn, men flere av de gamle skogeierne ble fortsatt gjenvalgt.

 

Tyskerne ville beslaglegge all fiendtlig eiendom i Norge, men Aslaksen arbeidet aktivt for å unngå at så skulle skje, da sikkert særlig i forhold til skogbruksinteressene.

1942 Selskapet hadde dette året den høyeste premieinntekt for egen regning hittil med 1 002 000 kr. Men nettooverskuddet ble såpass lite – 50.000 kr. – at det ikke ble utbetalt utbytte.

Nettopremien sank deretter igjen i de følgende krigsårene, men utbytte ble utbetalt i 1944 med 6 % som var vanlig før krigen.

1950

 

 

Selskapet hadde en premieinntekt i direkte brannforretning på 1,1 mill. kr., transport på 0,5 mill. kr. og motorvogn på 0,7 mill. kr., samt 0,6 mill. kr. i andre bransjer, dvs. en samlet bruttopremie på 2,9 mill. kr. Premieinntekten for egen regning var 1,5 mill. kr. Regnskapsresultatet var et overskudd på 85.000 kr., hvorav 25.000 gikk til aksjonærene, dvs. 5 %, som var det vanlige i selskapet i etterkrigsårene og til langt ut i 1950-årene.
1952 De resterende 500.000 kr. av aksjekapitalen ble innkalt, slik at innbetalt aksjekapital nå ble lik med nominell aksjekapital på 1 mill. kr. Allerede i 1946 var reservefondet bygget opp til 500.000 kr og holdt på det nivået siden. I tillegg var det opparbeidet andre fonds på 260.000 kr.
1953 Styret var fortsatt sammensatt som i 1941, men representantskapet nå var renset for skogeiere. Blant medlemmene var nå disponent Rolf Stranger og bryggerieier Chr. Schou.
1960 Selskapets premieinntekt var 4,6 mill. kr., derav 2,1 mill. kr. for egen regning. Nettooverskuddet var 145.000 kr. og 6 % utbytte.
1961 Axel Baumann overtok som selskapets adm. direktør og styreformann etter Aslaksen. Han ble også adm. direktør i assuransefirmaet og i Skog og Jord. Fra 1946 hadde han vært ass. direktør i assuransefirmaet og også hatt andre stillinger i konsernet. Baumann satt dessuten i representantskapet i Norske Forende Livsforsikringsaktieselskap A/S (se dette) og var styremedlem i Trondhjems – sikkert som resultat av den langvarige forbindelsen med assuransefirmaet. Baumann hadde begynt i Anth. B. Nilsen-konsernet i 1919. Han var major og deltok aktivt i kampene i 1940. Han var også aktiv i Hjemmefronten og måtte flykte til Sverige i 1943.
1964 Regnskapsåret 1963 viste både den høyeste bruttopremie og den høyeste premie for egen regning hittil med hhv. 6.437 mill. kr. og 2.421 mill. kr. Likevel ble det verken overskudd eller utbytte for første gang på mange år. Det var vel hovedårsaken til at Nordkap nå ble solgt til Trondhjems, som kanskje tenkte å benytte Nordkap til reassuranseselskap. Trondhjems kjøpte samtidig Skog og Jord, som i 1928 var solgt av hovedeieren Skogbrand til Anth. B. Nilsen & Co.-konsernet og var dermed blitt et søsterselskap til Nordkap. Eierandelen var 85 % – de øvrige var hovedsakelig fordelt på skogeiere og trelastinteresser.

 

Baumann fortsatte som adm. direktør en tid etter salget. Både Nordkap og Skog og Jord holdt fortsatt til i Rådhusgt. 27, mens Skogbrand hadde flyttet ut til Rådhusgt. 23B i 1961.

1966 Ny adm. direktør ble Anders Binde. Han kom fra Aktieselskapet Norske Alliance (se dette), hvor han var avdelingssjef etter tidligere å ha vært ansatt et par år i Forsikringsselskapet Sigyn A/S (se dette). Samtidig ble han adm. direktør i Skog og Jord. De to selskapene flyttet da over til Trondhjems avdelingskontor i Oslo med adresse Frithjof Nansen pl. 4, der Odd Sagbakken var avd.sjef. Året etter ble Binde også utnevnt til direktør under adm. direktør Reidar Brekke jr. i Trondhjems og flyttet trolig hjem til Trondheim i løpet av 1967-1968, selv om han fortsatte som adm. direktør ut 1968 for de to småselskapene i Oslo.
1969 Brekke overtok selv som adm. direktør både i Nordkap og Skog og Jord, men med Odd Sagbakken nå som avd. direktør og stedlig leder i disse. Styreformann i selskapene var Trondhjems styreformann skipsreder Fredrik Backe. Styret for øvrig og representantskapet var identisk i begge selskapene, og flere av disse hadde også tilsvarende posisjoner i morselskapet Trondhjems.
1970 Selskapets premieinntekt var 10,2 mill. kr., som representerte mer enn en fordobling på 10 år.
1971

 

Tross disse tilsynelatende gode tall, ble selskapet likevel besluttet oppløst og innfusjonert i Trondhjems i henhold til generalforsamlingsbeslutning 2.5. (reg. 20.9.) med virkning fra årets begynnelse.

 

Navnet Nordkap ble deretter benyttet til å omdøpe Trondhjems datterselskap Nordenfjeldske Forsikrings-Aktieselskap Nidaros (se Nordenfjeldske) til Nordkap, Kreditt- og Garanti-forsikringsaktieselskap. Selskapsnavnet viste klart hvilken bransje dette selskapet heretter skulle benyttes til av Trondhjems. Eierselskapet sprøytet inn 8 mill. kr. i aksjekapital. Binde ble så adm. direktør i dette selskapet til han sluttet for i 1975 å tiltre stillingen som viseadm. direktør i Forretningsbanken. I 1985 ble dette ”nye” Nordkap solgt til Fokus Bank, og da ble Binde igjen adm. direktør i dette til han ble pensjonert i 1993. Fra 1988 skiftet selskapet for øvrig navn til Fokus Kredittforsikring.

Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 15.12.2011
Gjennomgått av Dag Wold Dato 02.12.2012

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning til Forsikringsrådet (div. år)
Andreas Vevstad: Skogbrannvern og skogforsikring i Norge (1987)

Skroll til toppen