NORDENFJELDSKE

NORDENFJELDSKE  

Opprinnelig navn Nordenfjeldske Forsikrings-Aktieselskap Nidaros Stiftet 15.11.1923
Navneendring Nordkap, Kreditt- og Garantiforsikringsaktieselskap Dato xx.xx.1971
 Solgt til Forretningsbanken A/S Dato xx.xx.1985
Navneendring Fokus Kredittforsikring A/S Dato xx.xx.1988
Status Oppløst etter en lengre avviklingsperiode Dato xx.xx.2000
1923 Selskapet ble stiftet som datterselskap av Trondhjems Forsikringsselskap A/S (se Trondhjems). Hensikten var antagelig å skaffe seg et selskap til for å kunne ansette flere agenter, fordi Den norske Brand-Tarifforening hadde vedtatt begrensningsregler som skulle tre i kraft fra 1924. Disse og senere endringer ble imidlertid så romslige at de ikke utgjorde noe problem for selskapene. Nordenfjeldske tok opp brann-forsikring som bransje.

Adm. direktør ble Trondhjems adm. direktør Reidar Brekke,  og aksjekapitalen var 50.000 kr. fullt innbetalt.

1933 Selskapet utviklet seg til å bli et selskap med en meget lav premie for egen regning. Brutto-premien dette året var 43.000 kr., derav 14.000 kr. for egen regning og et overskudd på 3.000 kr. Det ble ikke utbetalt utbytte.
1944 Det var en ingen særlig endring i forholdene dette året, idet bruttopremien på 97.000 kr. ble redusert til 7.000 kr. etter at reassuransen var betalt. Overskuddet ble bare 6.000 kr., og utbytte ble ikke utbetalt.
1946 Aksjekapitalen ble tidoblet til 500.000 kr. fra 1.1
1953 Premie for egen regning var 43.000 kr. og overskudd 11.000 kr. Heller ikke nå ble det noe utbytte.
1956 Torald Knutsen ble ny adm. direktør etter Brekke både her og i morselskapet. Han hadde vært direktør siden 1944.
1961 Reidar Brekke jr. overtok begge de to adm.direktørstillingene i Trondheim etter Knutsen.
1963 Bruttopremie direkte og indirekte premie var 356.000 kr., derav for egen regning 49.000 kr. Overskuddet ble 32.000 kr., og det ble utbetalt 5 % ubytte til morselskapet.
1971 I og med at søsterselskapet til Nordenfjeldske i Oslo, som het Nordkap, Norsk Forsikrings-Aktieselskap (se Nordkap), ble vedtatt fusjonert inn i sitt morselskap Trondhjems 2.5. og deretter oppløst, ble Nordkap-navnet ledig, og anledningen ble derfor benyttet til å endre navnet på Nordenfjeldske til Nordkap, Kreditt- og Garantiforsikringsaktieselskap. Navneskiftet signaliserte også tydelig hvilken hovedfunksjon selskapet skulle ha blant de Trondhjems-eide selskapene. Samtidig ble aksjekapitalen øket til 8 mill. kr.

Anders Binde ble adm. direktør i ”nye” Nordkap med Tor Moursund som styreformann. Det kan tyde på at Kreditkassen var inne på eiersiden. Binde hadde i perioden 1966-1968 vært adm. direktør i Skog og Jord   (se dette) og det tidligere Nordkap i Oslo. Begge disse var tidligere kjøpt av Trondhjems. Deretter ble han hentet hjem til Trondheim som direktør under Brekke jr., som tok over som adm. direktør i alle Trondheims-selskapene. Ved ansettelsen i ”nye” Nordkap ser det ut til at han ikke lenger beholdt sin plass under Brekke i de øvrige selskapene, men han ble varamann til styret i morselskapet Trondhjems.

1974 Hans Svein Arnesen ble adm. direktør i Trondhjems, mens Reidar Brekke jr. ble flyttet ned til avd. direktør for reassuransevirksomheten i selskapet. Arnesen hadde vært salgsdirektør i Forenede Liv (se dette), som oppsto ved fusjonen mellom Trondhjems søsterselskap Norske Forenede og Sparetrygden 11.9.1968.

Brutto premieinntekt var 2,1 mill. kr., derav 275.00 kr. indirekte premie. For egen regning var premien 452.000 kr. Overskuddet derimot var like sørgelig som det hadde vært siden omlegningen – nå 1 kr.!

1975 Binde sluttet for å bli viseadm. direktør og banksjef i Forretningsbanken. Han ble etterfulgt av Terje Kulseng som adm. direktør i ”nye”   Nordkap.
1977 Morselskapet Trondhjems endret navn til Forenede Skadeforsikring A/S. Dermed oppsto Forenede-Gruppen, som ”nye” Nordkap nå ble en del av.
1980 På denne tiden året opprettet ”nye” Nordkap et regionkontor for Østlandet i Øvre Slottsgt. 12, altså ikke sammen med Forenede-selskapene i Stortingsgt. 22.
1982 Aksjekapitalen ble øket fra 8 mill. kr. til 12 mill. kr.
1984 Bruttopremien ble i alt 9,3 mill. kr. dette året, derav 4,8 mill. kr. for egen regning. Selv om overskuddet bare var 8.000 kr., ble det utbetalt hele 12 % utbytte slik det hadde blitt gjort siden 1980.
1985 Trondhjems datterselskap Skog og Jord skiftet navn til Forenede Kreditt-og Garantiforsikring og fikk som de øvrige selskapene i gruppen Jan Willy Hopland som adm. direktør. Dermed satt Forenede-Gruppen med   to selskap som tilsynelatende hadde samme funksjon. Derfor ble nå ”nye” Nordkap solgt til Forretningsbanken. Banksjef Anders Binde ble da styreformann i to år i dette selskapet. ”Nye” Nordkap hadde for øvrig nesten bare banksjefer i sitt styre og representantskap og var tydeligvis en viktig faktor i Trøndelags næringsliv.
1987 Binde ble selv adm. direktør i ”nye” Nordkap og fratrådte da stillingen i Forretningsbanken, som nå fusjonerte med tre andre banker og ble omdøpt til Fokus Bank ASA.
1988 Navneskifte ble også gjort for ”nye” Nordkap til Fokus Kredittforsikring A/S for å markere at selskapet var en del av den nye bankverdenen nord for Dovrefjell.

Porteføljen ble tilsynelatende opprettholdt og økt under den nye bankledelsen. Bruttopremien i alt ble 12,4 mill. kr. og premie for egen regning 8.2 mill. kr. Overskuddet økte kraftig fra 1 kr. året før til 636.000 kr., men banken valgte likevel ikke å ta ut utbytte dette året heller.

1993 Binde fratrådte med pensjon og ble etterfulgt av Lars Graadahl.
1995 Dette skulle bli det siste ordinære regnskapsåret for Fokus Kredittforsikring. Behovet for denne type forsikring hadde sunket kraftig etter hvert som liberaliseringen i bankmarkedet i slutten av 1980-tallet medførte at ”grålånene” ble innfridd. Det var disse som haddeutgjort hovedtyngden i kredittforsikrings-porteføljene. Tallene viste fortsatt god aktivitet med bruttopremie 7,6 mill. kr. og egenregning på 2,5 mill. kr. Årsoverskudd 1 ble hele 4,2 mill. kr. Likevel begynte avviklingen, som varte i mange år   framover.
1996 En liten parentes: Fokus Bank fikk med seg danske Codan som hovedaksjonær i etableringen 1.10. av et nytt livsforsikringsselskap, som ble kalt Nordenfjeldske Livsforsikring A/S. Pådriver var kanskje Svein   Lindbak, som hadde sentral ved stiftelsen av David Livsforsikring A/S (se dette) i 1985. Han ble da også adm. direktør i det nye selskapet. Men førende var antagelig Codan, som fikk styreformannen. Ved å bruke Nordenfjeldske som navn antok nok stifterne at dette ville slå godt an blant trønderne nå når Forenede Liv var slukt av Gjensidige Livsforsikring (1.1.1995). I løpet av et par år kom premieinntekten opp i ca. 47 mill. kr., men dette var nok vesentlig gjeldsforsikringspremie. Selskapet ble senere solgt til danske Danica Livsforsikring A/S, som var eid av Den Danske Bank. Denne hadde da etablert seg i Norge i 1999 og hadde overtatt Fokus Bank, men beholdt Fokus-navnet på sin norske filial. Det ble det slutt på i 2012.
1999 Fokus Kredittforsikring var fortsatt under avvikling med Graadahl som adm. direktør. Antagelig var dette det siste året før selskapet ble oppløst i 2000.
Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 10.01.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 19.01.2012

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

Skroll til toppen