EIDSVOLL

EIDSVOLL

Opprinnelig navn Forsikrings Aktieselskapet Eidsvold Stiftet 10.10.1917
Navn endret til Forsikringsaktieselskapet Eidsvoll Dato xx.xx.1934
Fusjonert med Forsikringsselskapet Norge A/S Dato 12.11.1975
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1917 Selskapet ble stiftet 10.10. med en aksjekapital på 1,5   mill. kr., hvorav halvparten innbetalt. Eidsvoll kan derfor regnes som et av de mange såkalte 1917-selskapene, som håpet å profitere på krigskonjunkturene   innen sjø- og krigsforsikring. Nå kom jo Eidsvoll på banen bare en måned før krigen sluttet, så strategien måtte nok omlegges noe. Konsesjon ble gitt i transportforsikring i tillegg til brannforsikring. Uvanlig var at dette selskapet hadde utenlandsk majoritetseier med 66 % av aksjekapitalen. Selskapet var dansk og het Nordisk Gjenforsikrings Selskab A/S. Fra dette selskapet kjøpte Eidsvoll sin reassuranse. Som adm. direktør ble ansatt konsul Emil Petersen. Kontorer ble leiet i Skippergt. 17.

Et av de veletablerte forsikringsagenturene i Kristiania   da het Vogt & Vogt og var kjent som ”Forsikringens Vogter”. Det er grunn   til å tro at Vogt & Vog fra et tidlig tidspunkt – kanskje allerede fra stiftelsen – var involvert i Eidsvoll som aksjonær. Forsikringsagenturfirmaet Vogt & Vogt var nemlig generalagent for det danske Aktieselskabet Nordisk Brandforsikring i Norge og hadde vært det siden 1903. Antagelig var dette et  søsterselskap eller det var selv eier av Nordisk Gjen. Det finnes flereeksempler på at et forsikrings-agentur var delaktig i stiftelse og drift av egne forsikringsselskaper. Hensikten var som regel å skaffe seg mer provisjon ved at forsikringene først ble tegnet i det nye selskapet gjennom generalagenturet   og deretter ble reassurert i det eksisterende selskap. Dette ga da to runder med provisjon. Et annet motiv kunne være å tilby dekninger som agenturet ikke hadde fått fullmakt til å tegne, for eksempel innbrudds- eller tyveriforsikring.

1924 Selskapet hadde fått en god start i etterkrigstiden og nådde dette året en premie for egen regning på ca. 978.000 kr. av en bruttopremie på nesten 1,7 mill. kr. Overskuddet ble bare 47.000 kr., og aksjonærene fikk intet utbytte. Et par år senere måtte de finne seg i å innbetale den resterende halvpart av aksje-kapitalen. Premien var nå blitt klart høyere enn for eksempel for Forsikringsaktieselskapet Dovre (se dette), som var stiftet i 1910.
1926 Chr. Magnussen ble adm. direktør etter Petersen. Petersen ble ny styreformann.
1927 Allerede året etter ble L. J. Vogt adm. direktør i Eidsvoll. Det viser at den daglige driften av selskapet ble overlatt til forsikringsagenturfirmaet, og Eidsvoll flyttet over til Vogt & Vogts kontorer i Stortorvet 5. Det   var altså svært tette bånd mellom agentur og selskap.
1933 Under inntrykket av de vanskelige tidende sank premien for egen regning til ca. 307.000 kr. og overskuddet til ca. 28.000 kr.  Aksjonærenes forpliktelser var nå redusert til 500.000 kr. Dovre derimot hadde hatt en mye mer positiv utvikling i samme periode.
1934 Navnet på selskapet ble fornorsket til Eidsvoll med -ll bakerst istedenfor – ld.
1940 Leif Grimsgaard ble ansatt som adm. direktør fra 1.7. L. J. Vogt beholdt sin plass i styret, hvor Petersen fortsatt var formann og hadde vært det helt siden han fratrådte som adm. direktør..
1960 Selskapets premieinntekt var 5,9 mill. kr.
1962 Storebrand og andre norske interessenter luftet tanken om å kjøpe Eidsvoll, men ble avvist. Storebrand hadde da utviklet et betydelig samarbeid med Vogt & Vogt om koassuranse.
1967 Adm. direktør ble L. J. Vogts sønn Dag Vogt. Han overtok omtrent samtidig som eier av familiefirmaet Vogt & Vogt. Dette hadde fortsatt generalagenturet for Nordisk Brandforsikring og hadde også skaffet seg   generalagenturet for det britiske Provincial Insurance Company, Ltd. i 1962.

Omtrent på denne tiden kjøpte Nordisk Gjen ut de norske eierinteressene i Eidsvoll.

1970 Storebrand og Vogt & Vogt undertegnet 20.5. en rammeavtale, som presiserte en rekke punkter om blant annet tilføring av mere koassuranse til Storebrand og finansiell bistand til Vogt & Vogts kunder. Etter en tid   viste det seg at avtalen var vanskelig å praktisere og ga ikke de resultater som Storebrand hadde håpet på.

Eidsvolls premieinntekt var 12 mill. kr.

1972 Aksjekapitalen ble øket til 2,5 mill. kr.

Forsikringsmeglerfirmaet Jarmann & Sunde A/S ble kjøpt av Vogt & Vogt, men beholdt navnet. Dag Vogt ble adm. direktør også her, og tidligere eier Gunnar Sunde fortsatt som generalagent samtidig som han inntil   videre overtok som daglig leder i Eidsvoll. Begge agenturfirmaene og Eidsvoll holdt nå til på ny adresse, nemlig Rådhusgata 5 b. Jarmann & Sunde var generalagent for det britiske The Liverpool & London & Globe Insurance Company, Ltd., som var en del av Royal Group.

Storebrand kom med en konkret forespørsel til det danske eierselskapet om å kjøpe hele eller deler av Eidsvoll, men dette ble avvist. I stedet kjøpte Eidsvoll Forsikringsaktieselskapet Ørnen (se dette), som da   var heleid av Skandia. Ørnen hadde opprinnelig vært eid og administrert av forsikringsagenturfirmaet Løken & Co., som tidligere hadde hatt generalagentur for Skåne (senere Skåne-Malmö). Dette selskapet fusjonerte med Skandia i 1963, slik at agenturet dermed falt bort. Men det hadde i praksis vært dødt lenge. Til gjengjeld fikk Johan Løken, som eide Løken & Co., overta Skandia-agenturet etter Otto Kierulf i siste halvdel av 1960-årene.

1973 Eidsvolls danske eierselskap – nå en del av Nye Danske Lloyd – inngikk en avtale med Skandia om at Eidsvoll og Ørnen med regnskapsmessig virkning fra 1.1.1973 skulle fusjoneres med Eidsvoll som det overtagende selskap. Det ”nye” Eidsvoll ble eid 50-50 av Skandia og av Nordisk Gjen, og aksjekapitalen var 5,0 mill. kr. De to selskapenes bruttopremie var i året før omtrent like stor – noe over 10 mill. kr. – men Eidsvoll hadde betydelig høyere indirekte premie og premie for egen regning.

Johan Løken ble med i Eidsvolls nye styre sammen med sin ass. direktør fra Ørnen Per Mølstad, som nå ble adm. direktør i Eidsvoll. Styreformann ble ovenfor omtalte Dag Vogt, som hdde vært adm. direktør før   Gunnar Sunde. De svenske og danske eierne var ikke direkte representert i styret.

Per Mølstad var en viktig mann for Johan Løken. Som ass. direktør drev han nok i virkeligheten Løkens Skandia-agentur og hadde også vært ass. direktør i Ørnen under Løken fram til fusjonen med Eidsvoll. Mølstad hadde også siden 1947 vært kontorsjef og senere ass. direktør  i Det Norske Forsikringsaktieselskab Heimdal (se dette) både under Otto Kierulf jr. og etter at det i 1964 ble solgt til  Skandia. Mølstad var altså involvert med Skandia i flere sammenhenger. I 1969 ble for øvrig Heimdal solgt videre til Kreditkassen.

Storebrand sa opp rammeavtalen med Vogt & Vogt 13.11 med en måneds varsel som reaksjon på intern misnøye med praktiseringen av avtalen og den avvisende holdning fra Eidsvolls eiere med tanke på overtakelse.

Aksjekapitalen i det fusjonerte selskapet ble doblet fra 2,5 mill. kr. til 5 mill. kr. På grunn av fusjonen og sikkert også andre forhold opplevde Eidsvoll dette året en nær tredobling av sin bruttopremie til nesten 33,8 mill. kr., hvorav 9,9 mill. kr. for egen regning. Den indirekte premien derimot var kraftig redusert til bare 1,7 mill. kr. Overskuddet, som hadde ligget nær null etter 1967 unntatt 1972, ble nå 559.000 kr. og det ble utbetalt utbytte på 5 %.

1974 Per Mølstad ble adm. direktør i det fusjonerte selskapet med Gunnar Sunde og Rolf G. Syvertsen som ass. direktører.

Regnskapet for dette året viste 33,9 mill. kr. i brutto premieinntekt og 11,7 mill. kr. for egen regning. Overskuddet ble redusert   til ca. 250.000 kr., men likevel ble det 5 % utbytte til aksjonærene.

1975 Eidsvoll ble innfusjonert i Forsikringsselskapet Norge A/S (se dette) i Drammen i henhold til general-forsamlingsbeslutning 12.11., men med virkning fra årets begynnelse. Selskapet ble registrert som opphørt   11.12. Vogt & Vogt ble samtidig knyttet til Norge og flyttet senere sin virksomhet til Norges kontorer i Drammen sammen med Jarmann & Sunde.

Det hører med til historien at Vogt & Vogt fortsatte å eksistere som agenturfirma og faktisk fikk overta generalagenturet for Skandia etter Løken & Co. Pussig nok overtok de også telegramadressen  ”loeken” – antagelig av hensyn til kundene. Forsikringsagenturet falt bort da Skandia overtok som eier av Vesta i 1989, men Vogt & Vogt Finans A/S eksisterer fortsatt i 2012.

Tekst påbegynt av Thorolf Berg Dato            2004
Tekst bearbeidet og   fullført av Thore S. Jordet Dato 01.12.2011
Gjenomgått av Dag Wold Dato 25.06.2012

Kilder:
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)
Div. dokumenter (Storebrands  historiske arkiv)

 

Skroll til toppen