CASKO

CASKO

Opprinnelig navn Sørensens Assurancebureau Aktieselskab Stiftet 24.10.1917
Navneendring Forsikringsselskabet Casko A/S Dato 01.01.1931
Status Oppløst etter generalforsamlingsbeslutning Dato  
1917 I den mest hektiske jobbetiden under 1. verdenskrig besluttet skipsmegler Kristian Sørensen i Kristiania å stifte et firma med formål å drive direkte og indirekte skadeforsikring innen bransjen transport (dvs. sjø). Aksjekapitalen var 250.000 kr. fordelt på 250 aksjer fullt innbetalt. Han tegnet selv 160 aksjer, broren Ole tegnet seg for 80 aksjer og Johs. Bruu de resterende 10. Styret besto av disse tre. Allerede 14.11 transporterte Bruu 9 av sine 10 aksjer til Kristian Sørensen. Bruus funksjon var åpenbart bare å være tredjemann i styret.

 

Fordi dette selskapet er nokså typisk for mange av de selskap som ble stiftet i 1917-1918, og fordi det er et av de få av disse som det foreligger fullstendig kildemateriale for, er det tross selskapets ubetydelighet valgt å gi en detaljert fremstilling av selskapets historie. Spesielt er det interessant å se hvordan et slikt i realiteten personlig selskap kunne benyttes som en slags sparekonto. Også selskapets endelikt er noe spesiell.

1918 Virksomheten kom så smått i gang med et registrert overskudd på ca. 12.500 kr. Utbytte ble ikke utbetalt. Men krigen sluttet og dermed også den forventede aktivitet. I likhet med mange andre var Sørensen kommet for sent på banen.
1922 Ole Sørensen transporterte sine 80 aksjer til Kristian, men overtok samtidig fra Kristian en av de aksjene han tidligere hadde overtatt fra Bruu.
1923 Aksjekapitalen ble nedskrevet til 100.000 kr. fordelt på 100 aksjer (Kristian 98 og Ole og Bruu 1 hver), og de overskytende 150.000 kr. ble utbetalt forholdsvis til aksjonærene.

Begrunnelsen for nedsettelsen var som sedvanlig i slike tilfeller at selskapet hadde begrenset sin virksomhet.

1924 I styremøte ble det besluttet å utbetale til aksjonærene innestående på kapitalkonto i bank og det som måtte gjenstå av reservefondet etter at selskapet tilsynelatende avviklet sin virksomhet pr. 31.12.1923. Men avviklingen ble likevel ikke gjennomført: Selskapet fortsatte å bestå, likeledes bankkontoen og reservefondet.
1926 Ole Sørensen deltok på sin siste generalforsamling – han hadde nok mistet interessen!
1928

 

Kristian Sørensen avholdt alene generalforsamling 30.4 og godkjente den i regnskapet for 1927 foretatte utlodning av 10.000 kr. fra kapitalkontoen og 3.000 kr. fra reservefondet.
1929 Nye 10.000 kr. ble godkjent utbetalt fra kapitalkontoen i fjorårets regnskap. I løpet av året ble formidlet noen sjøforsikringer uten utgift eller inntekt for selskapet. Det er siste gang det er registrert aktivitet i selskapet – det var blitt et ”sovende” selskap.
1930 I ekstraordinær generalforsamling 20.12 ble det besluttet at Kristian Sørensen skulle være enedirektør (dvs. enestyre) og at navnet fra nyttår skulle endres til Forsikringsselskabet Casko A/S. Bruus enke Kitty, som fortsatt eide en aksje, deltok på møtet sammen med Kristian. To dager tidligere var Ole Sørensens ene aksje transportert til Magnus H. Melsom med nedskrevet verdi 500 kr. Han deltok imidlertid ikke på møtet.
1931 På ekstraordinær generalforsamling 01.12 ble besluttet å tilbakebetale halvparten av den innbetalte aksjekapital, slik at det deretter bare var 50.000 kr. av de pålydende 100.000 kr. som var innbetalt. Begrunnelsen var at selskapet ikke hadde bruk for så mye kapital. I ny ekstraordinær generalforsamling 19.12 ble besluttet at aksjekapitalen også formelt skulle nedskrives til 50.000 kr. (100 aksjer pålydende 500 kr.) fra 1932, mens tilbakebetalingen først skjedde i 1933.
1936 For første gang ble det utbetalt utbytte til aksjonærene med i alt 4000 kr. som tilsvarte 8 % for regnskapsåret 1935.
1938 Nytt utbytte av tilsvarende størrelse ble utbetalt, men beløpet måtte imidlertid senere i ekstraordinær generalforsamling reduseres til 3500 kr. pga. skjerpede krav til avsetning til reservefond.
1940 Peder G. Melsom overtok sin fars ene aksje. I ekstraordinær generalforsamling ble det vedtatt en ny runde med nedsetting av aksjekapitalen – denne gang til 10.000 kr. fordelt på 20 aksjer á 500 kr. (Sørensen 18 og Kitty Bruu og Melsom en hver). Overskytende ble tilbakebetalt til aksjonærene i løpet av 1941.

 

I samme møte uttrykte Sørensen et ønske om at selskapet og dets navn skulle bevares. Han hadde ingen barn som kunne overta og var nok begynt å planlegge hvordan selskapet skulle drives videre når han selv gikk bort.

1942 Løsningen kom to år senere da Halfdan Hansen trådte inn i Casco. Han drev sin egen assuranseforretning med bl.a. agentur for svenske Hansa. I ekstraordinær generalforsamling 6.6. ble det besluttet at selskapet skulle ledes av en direksjon (styre) på tre medlemmer som seg i mellom skulle velge formann. I ny ekstraordinær generalforsamling tre dager senere foregikk den formelle aksjetransporten av alle Sørensen 18 aksjer til Hansen, mens Sørensen selv overtok Melsoms ene aksje og skipsmegler Leif Falkum Hansen (slektning av Hansen?) overtok Kitty Bruus aksje. Hansen, Falkum Hansen og Sørensen ble naturlig nok valgt til direksjon. I etterfølgende direksjonsmøte ble Hansen valgt til formann og adm. direktør.
1945 Kristian Sørensen døde 18.12, og boet ble overtatt av 16 arvinger (broren Ole, 3 søstre og 12 nevøer og nieser).
1946 Skipsmegler Børre Falkum-Hansen (Leifs bror eller sønn?) ble hentet inn som den avdøde stifterens etterfølger i direksjonen etter 5.1 å ha overtatt en av Halfdan Hansens aksjer.
1947 Det fremlagte overskudd på 16,36 kr. ble overført til kursreguleringsfondet. Leif Falkum-Hansen hadde nå også begynt å bruke bindestrek i sitt etternavn – slik som Børre.
1952 Generalforsamling ble avholdt allerede 5.1. fordi Storebrand på slutten av 1951 hadde fremsatt et tilbud om å kjøpe selskapet for 30.000 kr. Budet var basert på at det forelå en bankkonto med 16.000 kr. innestående, men da denne på generalforsamlingstidspunktet var ca. 1000 kr. høyere enn da tilbudet ble fremsatt, aksepterte Storebrand å betale 31.000 kr. De 20 aksjene ble transportert til Storebrand samme dag. Storebrands eneste hensikt med selskapet var å skaffe seg en konsesjon, og denne ble altså betalt med 15.000 kr. Imidlertid viste det seg ganske snart at konsesjonen var foreldet i og med at det ikke var drevet forsikringsvirksomhet siden 1929. Storebrand hadde med andre ord kjøpt katta i sekken!

Hansen bekreftet for øvrig 21.1. at han hadde mottatt kjøpesummen 31.000 kr. i sjekk.

1953 Storebrand stilte seg positiv til en henvendelse fra Hansen om tillatelse til å benytte firmanavnet Casko – dog ikke i sammenheng med forsikringsvirksomhet. Fordi aksjeloven krever minst tre personlige aksjonærer, ble en aksje transportert til hver av disse tre personer i Storebrands ledelse: Adm. direktør Per M. Hansson, Gustav Aarestrup og depotsjef Erling Afseth. De tre ble deretter valgt til selskapets styre på generalforsamling 27.6.
1954 På ekstraordinær generalforsamling 15.1. ble det besluttet å oppløse selskapet. Storebrand ba deretter i brev av 24.1 om samtykke fra Prisdirektoratet til dette. Samtykke krevdes nemlig fordi selskapets nettoformue etter 31.12.1940 hadde vært større enn 25.000 kr. Denne bestemmelsen var innført etter krigen for å kunne ha en hjemmel for å konfiskere eventuell krigsspekulativ fortjeneste. Storebrand viste til at aksjekapitalen var blitt nedskrevet i løpet av 1941 etter beslutning i 1940 og at det ikke var drevet forsikringsvirksomhet på ca. 25 år. Myndighetene aksepterte argumentasjonen, og samtykke til oppløsningen ble gitt uten inndragning. Deretter ble kreditorvarsel behørig rykket inn to ganger i februar. På generalforsamlingen 4.9 ble selskapet endelig besluttet oppløst.
1955 5.1. var siste gang man hørte noe om dette ubetydelige selskapet i norsk forsikringshistorie:

Regnskapet for 1954 frem til avviklingen ble offentliggjort i Norsk Lysingsblad i henhold til aksjelovens bestemmelser. Annonsen kostet 151,20 kr.

Tekst forfattet av Dag Wold Dato 01.02.2005
Publisert på opprinnelig hjemmesiden av Kristian Trosdahl Dato 01.08.2007
Rettet opp av Dag Wold Dato 21.01.2013

Kilder:
Mappe Casko  (Storebrands  historiske arkiv)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

 

Skroll til toppen