ALPHA

ALPHA

Opprinnelig navn Sjøforsikrings-Aktieselskabet Alpha Stiftet 22.12.1906
Fusjonert med A/S Storebrand Sjøforsikring Dato 01.01.1987
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato 04.03.1987
1906 Selskapet ble stiftet i Flekkefjord 22.12. (reg. 4.1.1907) av skibsreder Bernhard Hanssen og andre lokale rederinteresser for at også denne lille byen kunne få sitt eget sjøforsikringsselskap, slik de fleste andre kystbyene allerede hadde. Hanssen selv ble adm. direktør og innehadde denne stillingen til sin død i 1938.
1917 I Norsk Forsikringsårbok for 1917 og 1918 er selskapet av ukjent grunn registrert som Sjøsamlagsselskabet Alpha.  Transportforsikringspremien dette året var beskjedne 186.000 kr. brutto og 108.000 kr. netto, hvilket indikerer at selskapet verken hadde kastet seg på krigsforsikringsbølgen eller hatt særlig suksess i det lokale marked.  Direksjonen vedtok å doble aksjekapitalen til 100.000 kr. fra 1.1.1918 gjennom en lukket emisjon til de eksisterende aksjonærene – kanskje nettopp for å kunne satse mer i det opphetede krigsmarkedet. Dette ser det imidlertid ikke ut til at det kom noe særlig ut av.
1925 Aksjekapitalen ble redusert til det tidligere nivået for å tilpasses aktiviteten, og aksjonærene fikk tilbakebetalt til sammen 50.000 kr.
1932 Fra og med dette året og til og med 1949 inneholder Forsikringsårboken ingen regnskapstall, hvilket tyder på selskapet i realiteten lå helt dødt uten aktivitet. Formelt var virksomheten fortsatt begrenset til sjø- og transportforsikring.
1938 Hanssen døde, og selskapets tidligere prokurist, skipsreder Olav Just, overtok både som adm. direktør og styreformann.
1949 Adm.direktør i Assuranse-Mæglerforretningen Duo (se Uno) i Oslo Wladimir M. Hansson (fetter av Storebrands daværende adm. direktør Per M. Hansson), trådte inn i styret og ble ny styreformann. Samtidig øktes aksjekapitalen fra 50.000 kr. til 500.000 kr. med kapital fra Duo, som dermed i realiteten overtok selskapet. Hensikten med overtagelsen var å megle forretning inn i eget forsikringsselskap, slik Duo hadde gjort tidligere da det eide Uno. Olav Just fortsatte som adm. direktør.
1950 Aksjekapitalen øktes til 750.000 kr. Oslo-kontor ble opprettet samlokalisert med Duo i Klingenberggt. 4, og Duo overtok samtidig administrasjonen.
1951 Aksjekapitaløkning til 1 mill. kr. W. M. Hansson overtok som adm. direktør etter Olav Just, som gikk inn i styret, hvor h.r.advokat Odd Nerdrum var formann.. Selskapet økte nå aktiviteten og opptok etter hvert både luftfartsforsikring og reassuranse i alle skadeforsikringsbransjer.
1963 Aksjekapitalen øktes til 1,5 mill. kr.
1970 Aksjekapitalen øktes til 3 mill. kr.
1976 Hr. adv. Hans Chr. Bugge, tidligere adm. direktør i det Storebrand-eide Forsikrings-aksjeselskapet Christiania Sø og Poseidon, trådte inn i styret, hvor W. H. Hansson selv også var blitt styreformann i tillegg til adm. direktør. En henvendelse fra Gestoria A/S om fusjon med Alpha ble deretter lagt på is.  Alpha ble opptatt som medlem av Kaskooverenskomsten i Norge.
1977 Duo kjøpte de siste utestående 6 av 3000 aksjer og ble dermed eneeier. W. M. Hansson overlot styreformannsvervet til Hans Chr. Bugge og fratrådte mot slutten av året (1.12.) også som adm. direktør. Han ble erstattet av Harald Hartmann, som hadde vært direktør i selskapet i en årrekke. Stillingen var fortsatt ulønnet (lønnen ble hevet i morselskapet Duo hvor Hartmann også etterfulgte Hansson). Hanssons fratreden var en konsekvens av de fusjonsforhandlinger som han på vegne av Duo i løpet av høsten hadde ført med Storebrand.
1978 På Duos generalforsamling 3.3. ble det besluttet salg av selskapet inkl. datterselskapet Alpha til Storebrand-konsernet for i alt 6 mill. kr. i Storebrand-aksjer til pari kurs. Duo ble oppløst (men et nytt Duo ble etablert fra 1.1.1979), og Alpha ble lagt direkte under konsernet som datterselskap. Storebrands adm. direktør Jannik Lindbæk ble ny styreformann. Alphas forretning hadde bestått av omtrent like stor direkte og indirekte forretning i sjø og luftfart som i hovedsak var meglet gjennom Duo, men Storebrands overtagelse medførte en betydelig økning i den indirekte forretning. Total bruttopremie økte fra ca. 7 mill. kr. i 1976 til ca. 14 mill. kr. i 1982, men sank deretter ganske sterkt.
1979 Hovedkontoret ble endelig også formelt flyttet til Oslo (reg. 5.6.). Alpha forble fortsatt samlokalisert med og hadde felles administrasjon med det nye Duo i Klingenberggt. 4..
1983 Etter fusjonen mellom Storebrand-gruppen og Nordengruppen ble selskapet plassert under Storebrand-Norden Skadeforsikring på linje med de nyetablerte Storebrand Sjøforsikring (Storebrands og Nordens egen sjøforretning) og Norden Sjøforsikring (tidl. Neptun i Kristiansand). Dir. Tor-Bjørn Mosvold overtok som styreformann.
1984 Som ledd i omorganiseringen i Storebrand-Norden ble sjøforsikringsselskapene trukket ut fra sin skadeeier og lagt direkte under holdingselskapet Storebrand-Norden-gruppen.
1985 Aksjekapitalen ble vedtatt øket til 5 mill. kr. på generalforsamlingen 13.5. Selskapet ble sammen med de to andre sjøforsikringsselskapene og Duo overført til Storebrand-Norden International. Samtidig ble Alpha sammen med Norden Sjø lagt under Storebrand Sjøforsikring, som altså heretter ble det eneste sjøselskapet som lå direkte under Storebrand International. Adm. direktør i Custos Finans Bjørn-Atle Holter-Hovind ble valgt inn i styret på ekstraordinær generalforsamling 11.10. og til ny styreformann i styremøte dagen etter. Dette var noe merkverdig all den stund han i september hadde sagt opp sin stilling som en av flere toppledere som sluttet i kjølvannet av adm. direktør Jannik Lindbæk. Etter Holter-Hovinds fratreden et par uker etterpå overtok dir. Chris Brække vervet som styreformann fra 1.12. etter et kort proforma interregnum med Mosvold.
1986 Sjøforsikringsvirksomheten innenfor konsernet ble vedtatt samordnet ytterligere slik at all virksomhet rettet mot det internasjonale marked (storkasko og olje) skulle samles i ett selskap under Storebrand International, mens den øvrige sjøvirksomhet (kystkasko, transportforsikring og lignende) ble tillagt de ulike datterselskap under Storebrand Skadeforsikring.  Hartmann gikk av med pensjon i løpet av høsten, og Mosvold overtok som adm. direktør fra 1.12. og året ut. Styret vedtok så 3.12. å fusjonere Alpha med sitt morselskap Storebrand Sjøforsikring med virkning fra fk. årsskifte i tråd med fjorårets strategiske vedtak. Fusjonen og dermed Alphas formelle opphør ble stadfestet 4.3.1987 på den avsluttende generalforsamlingen.
1987 I løpet av året foregikk den praktiske samordning av sjø- og oljeforsikring. Formelt eksisterte fortsatt Storebrand Sjø og Norden Sjø, men med virkning fra 1.1.1988 ble Storebrand Sjø (inkl. Norden Sjø) slått sammen med Storebrand Reinsurance Company Ltd. til Storebrand International Insurance A/S som dermed ble Storebrand Internationals nye datterselskap med ansvar for olje- og sjøforsikringsvirksomheten. 
Tekst forfattet av Reidar Lundh og Dag Wold Dato 2004/2005
Samordnet av Dag Wold Dato 17.06.2007
Publisert på opprinnelig  hjemmeside av Kristian Trosdahl Dato 01.08.2007
Rettet opp av Dag Wold Dato 21.01.2013

Kilder:
Alphas generalforsamlings- og styreprotokoll 1958-1987 (Storebrand  historisk arkiv)
Storebrands årsberetninger 1978-1986 (do.)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

Skroll til toppen